Miłosz Orzeł

.net, js, html, arduino, java... no rants or clickbaits.

Dlaczego użycie GetPixel i SetPixel jest tak bardzo nieefektywne?

Klasa Bitmap dostarcza dwie proste metody: GetPixel i SetPixel służące odpowiednio do pobierania koloru punktu obrazu (jako struktury Color) oraz ustawienia punktu obrazu. Poniższy kod ilustruje sposób pobrania/ustawiania wszystkich pikseli bitmapy:

private void GetSetPixel(Bitmap image) {
  for (int x = 0; x < image.Width; x++) {
   for (int y = 0; y < image.Height; y++) {
     Color pixel = image.GetPixel(x, y);
     image.SetPixel(x, y, Color.Black);
   }
  } 
}

Jak widać przeglądnięcie i modyfikacja pikseli jest niezwykle prosta. Niestety za prostotą kodu kryje się poważna pułapka wydajnościowa. O ile dla niewielkiej ilości odwołań do punktów obrazu, prędkość z jaką działają metody GetPixel i SetPixel jest zadowalająca, o tyle dla większych rozmiarów obrazu jest ona zdecydowanie za mała. Za dowód może posłużyć wykres z wynikami 10 testów*, które polegały na 10-krotnym wywołaniu w/w metody GetSetPixel na obrazach 100x100 i 1000x1000 pikseli:

Wyniki testów prędkości operacji na pikselach obrazu z użyciem metod GetPixel i SetPixel klasy Bitmap.

Średni czas testu dla obrazu o wymiarach 100 na 100 pikseli wyniósł 543 milisekundy. Taka wydajność jest możliwa do zaakceptowania o ile przetwarzanie obrazu nie będzie wykonywane często. Problem wydajnościowy jest natomiast jasno widoczny przy próbie obsługi obrazu o rozmiarach 1000 na 1000 pikseli. Wykonanie testu zabiera w tym przypadku średnio ponad 41 sekund – ponad 4 sek. na jedno wywołanie GetSetPixel (sic!) .


Dlaczego tak wolno?

Niska wydajność spowodowana jest tym, że dostęp do piksela nie jest prostym odwołaniem do obszaru pamięci. Każde pobranie lub ustawienie koloru wiąże się z wywołaniem metody .NET Framework, będącej oprawą dla natywnej funkcji zawartej w bibliotece gdiplus.dll. Wywołanie to następuje za pomocą mechanizmu P/Invoke (Platform Invocation), który służy do komunikacji kodu zarządzanego z API niezarządzanym (API z poza .NET Framework). Tak więc np. dla bitmapy o rozmiarze 1000x1000 pikseli dojdzie do miliona wywołań metody GetPixel, która prócz walidacji parametrów korzysta z funkcji natywnej GdipBitmapGetPixel. Metoda z API GDI+ musi z kolei przed zwróceniem informacji o kolorze wykonać takie operację jak np. wyliczenie położenia bajtów odpowiedzialnych za opis szukanego piksela... Sytuacja analogiczna zachodzi w przypadku metody SetPixel.

Spójrz na poniższy kod metody Bitmap.GetPixel uzyskany dzięki .NET Reflector (System.Drawing.dll, .NET Framework 2.0):

public Color GetPixel(int x, int y) {
  int argb = 0;
  if ((x < 0) || (x >= base.Width)) {
   throw new ArgumentOutOfRangeException(“x”, SR.GetString(“ValidRangeX”));
  }
  if ((y < 0) || (y >= base.Height)) {
   throw new ArgumentOutOfRangeException(“y”, SR.GetString(“ValidRangeY”));
  }
  
  int status = SafeNativeMethods.Gdip.GdipBitmapGetPixel(new HandleRef(this, base.nativeImage), x, y, out argb);
  if (status != 0) {
   throw SafeNativeMethods.Gdip.StatusException(status);
  }
  return Color.FromArgb(argb);
}

A oto import funkcji z GDI+:

[DllImport(“gdiplus.dll”, CharSet=CharSet.Unicode, SetLastError=true, 
ExactSpelling=true)]
internal static extern int GdipBitmapGetPixel(HandleRef bitmap, int x, int y, out int argb);

Teraz już wiesz dlaczego masowe użycie Get/SetPixel jest takie powolne. Na szczęście istnieją inne (dużo szybsze) sposoby obsługi pikseli z poziomu .NET. Przy pewnym wysiłku można napisać kod, który szybciej obsłuży obraz megapikselowy niż prymitywna metoda poradzi sobie z bitmapą 100x100!. Ale o tym, gdy znajdę nieco czasu... ;)

Aktualizacja 2013-11-07: Napisałem artykuł o szybkich operacjach pikselowych. Koniec z ślamazarnym Get/SetPixel :)

Aktualizacja 2018-01-08: Jeśli zależy Ci na naprawdę wydajnym przetwarzaniu obrazu powinieneś sięgnąć po wyspecjalizowaną bibliotekę, taką jak OpenCV. Kilka miesięcy temu napisałem serie postów "Detecting a Drone - OpenCV in .NET for Beginners (Emgu CV 3.2, Visual Studio 2017)", które pomogą Ci zacząć...

* Testowałem na takim laptopie: HP Pavilion dv5, procesor AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70, 3 GB RAM, Vista Home Premium

IBM.WMQ.MQMessage.ReadString i EndOfStreamException

Ostatnio podczas przeróbki programu do komunikacji z WebSphere MQ (v6.0.2.7) zacząłem znajdować w logach wyjątek typu EndOfStreamException. Jako, że kod adaptera był dość złożony chwilę zajęło zanim znalazłem banalną przyczynę problemów ;)

System.IO.EndOfStreamException: Nie można odczytać danych spoza końca
strumienia.
  w System.IO.__Error.EndOfFile()
  w System.IO.BinaryReader.ReadByte()
  w System.IO.BinaryReader.Read7BitEncodedInt()
  w System.IO.BinaryReader.ReadString()
  w IBM.WMQ.MQMessage.ReadString(Int32 length)

Błąd był zgłaszany dlatego, że czasem w dwóch różnych miejscach występowało wywołanie metody ReadString na tym samym obiekcie MQMessage:

string text = message.ReadString(message.MessageLength);

By pozbyć się kłopotu wystarczy dodać jedną linię kodu:

string text = message.ReadString(message.MessageLength);
message.Seek(0);

Skąd problem?
ReadString to metoda odczytująca strumień bajtów i konwertująca go do stringa*. Po poprawnym odczycie całej treści komunikatu znacznik bieżącej pozycji w strumieniu pozostawał na jego końcu, więc następne wywołanie ReadString musiało skończyć się wyjątkiem EndOfStreamException. Dlaczego musiało? ReadString (IBM.WMQ.MQMessage) korzysta w środku z danych przechowywanych w obiekcie typu MemoryStream. Podczas pobierania tekstu, w zależności od właściwości DataLength komunikatu może być wywoływana metoda ReadString z klasy .NET Framework System.IO.BinaryReader. By odczytać tekst musi ona najpierw pobrać jego zakodowaną długość - do tego służy metoda Read7BitEncodedInt widoczna na śladzie stosu. Korzysta ona z kolei z ReadByte, która po natrafieniu na koniec strumienia rzuca omawiany wyjątek.

* Konwersja zachodzi z użyciem właściwości CharacterSet komunikatu (CCSID).

Dlaczego stringi są niezmienne i co z tego wynika?

 <suchar>Niestety zajmiemy się mniej namacalną implementacją stringów</suchar>  ;)

Typ string (System.String) służy do reprezentacji łańcuchów tekstowych w postaci sekwencji wartości typu char (System.Char) określających znaki Unicode (zakodowane w UTF-16). Zazwyczaj jeden element char koduje jeden znak...

Przy pracy z ciągami tekstowymi należy pamiętać, że stringi w .NET są niezmienne (immutable)! Oznacza to po prostu, że raz utworzony łańcuch tekstowy nie może być modyfikowany (bez użycia refleksji lub kodu unsafe), a metody pozornie modyfikujące string, tak naprawdę zwracają nowy obiekt mający żądaną wartość.

Niezmienność stringów ma wiele zalet (o tym za chwilę), może jednak być źródłem problemów jeśli programista zapomni, że każda "zmiana" łańcucha tekstowego to tak naprawdę tworzenie nowej instancji klasy String. Chociaż CLR traktuje stringi w szczególny sposób, nadal są one typem referencyjnym, dla których to pamięć przydzielana jest na zarządzanej stercie.

Działanie tej pętli spowoduje utworzenie 10 tysięcy zmiennych typu string, z których wszystkie prócz ostatniej to śmieci, które będzie musiał zebrać Garbage Collector:

string s = string.Empty;

for (int i = 0; i < 10000; i++)
{
  s += "x";
}

Na poniższym obrazie widać fragment okna "Histogram by Size for Allocated Objects" aplikacji CLR Profiler. Widać jak kolejne obroty pętli powodowały alokacje pamięci na stercie dla coraz większych stringów:

By uniknąć tworzenia wielu niepotrzebnych obiektów należy użyć klasy StringBuilder, która umożliwia modyfikację tekstu bez każdorazowego tworzenia nowych obiektów:

StringBuilder sb = new StringBuilder();

for (int i = 0; i < 10000; i++)
{
  sb.Append("x");
}

string x = sb.ToString();

Ta prosta zmiana ma ogromny wpływ na ilość przydzielanej i zwalnianej pamięci. Spójrz na poniższe porównanie fragmentów okien "Summary" profilera:

 

Dlaczego projektanci .NET (tak samo jak np. twórcy Javy) zdecydowali się zaimplementować niezmienne łańcuch tekstowe?

Z przyczyn optymalizacyjnych (głównie ze względu na szybkość porównywania) łańcuchy tekstowe mogą być zapisywane w specjalnej tabeli (intern pool) utrzymywanej przez CLR. Chodzi o to by uniknąć tworzenia wielu zmiennych określających ten sam ciąg znaków. Poniżej przedstawiony jest kawałek kodu dowodzący tego, że zmienne posiadające ten sam łańcuch tekstowy mogą wskazywać na ten sam* obiekt:

string a = "xx";
string b = "xx";
string c = "x";
string d = String.Intern(c + c);

Console.WriteLine((object)a == (object)b); // True
Console.WriteLine((object)a == (object)d); // True

Gdyby łańcuchy tekstowe były modyfikowalne, zmieniając wartość zmiennej a, zmieniłoby się też wartość b oraz d.

Niezmienność stringów ma też pozytywne znaczenia w aplikacjach wielowątkowych - zmiana tekstu to utworzenie nowej zmiennej więc nie ma konieczności zakładania blokady (lock) w celu uniknięcia konfliktów związanych z jednoczesnym dostępem wielu wątków do jednego łańcucha tekstowego. Ma to tym większe znaczenie, że często dokonuje się autoryzacji pewnych operacji w zależności od tekstu (np. można blokować szczególne funkcjonalności usługi bazując na stringowym adresie klienta).

Ważnym powodem niezmienności jest powszechne użycie stringów jako kluczy w tablicach haszujących. Jaki sens miało by wyliczenie położenia elementu w tablicy, gdyby można było zmodyfikować wartość użytego klucza? Poniższy listing dowodzi, że "zmiana" wartości zmiennej użytej jako klucz nie ma wpływu na działanie tablicy:

string key = "abc";
Hashtable ht = new Hashtable();
ht.Add(key, 123);

key = "xbc";

Console.WriteLine(key); // xbc
Console.WriteLine(ht["abc"]); // 123

O tym co stałoby się w przypadku modyfikowalnych łańcuchów tekstowych można się przekonać za pomocą kodu używającego bloku unsafe w celu rzeczywistej zmiany wartości stringa użytego jako klucz:

unsafe
{
  string key = "abc";
  Hashtable ht = new Hashtable();
  ht.Add(key, 123);

  fixed (char* p = key)
  {
    p[0] = 'x';
  }

  Console.WriteLine(key); // xbc
  Console.WriteLine(ht["abc"]); // Nie znajdzie!
}

Niezmienność wiąże się też z tym, że string wewnętrznie przechowywany jest jako tablica, czyli struktura danych reprezentującą ciągłą przestrzeń adresową (dla której ze względów wydajnościowych nie dopuszcza się np. operacji wstawiania elementu).

* To czy literał łańcuchowy jest automatycznie dodawany do puli może być zależne od użycia narzędzia Ngen.exe lub ustawień CompilationRelaxations...

Niepewne działanie TextBox.MaxLength (użycie Fiddlera do modyfikacji żądania wysłanego przez IE)

Ustawienie właściwości MaxLength w kontrolce asp:TextBox pozwala na ograniczenie ilości znaków jakie użytkownik może wprowadzić w pole tekstowe. Ustawienie to działa jednak jedynie gdy właściwość TextMode kontrolki ustawiona jest na SingleLine lub Password (nie zadziała w przypadku opcji MultiLine). Dzieje się tak ponieważ w dwóch pierwszych przypadkach TextBox renderowany jest jako element HTML input type="text", który może posiadać atrybut maxlength informujący przeglądarkę o konieczności ograniczenia ilości znaków. Gdy ustawi się tryb wielowierszowy, TextBox renderowany jest jako element textarea (który nie obsługuje atrybutu maxlenght).

Korzystając z właściwości MaxLenght musisz pamiętać o pewnym problemie! Otóż ograniczenie długości tekstu działa jedynie w przeglądarce. Po stronie serwera długość tekstu nie jest sprawdzana. Jeśli nie zastosujesz zatem odpowiedniej walidacji, złośliwy użytkownik będzie miał możliwość wpisania dowolnie długiego tekstu. Wystarczy tylko odpowiednio spreparować POST.

Do modyfikacji żądania wysyłanego na serwer posłużymy się darmowym narzędziem Fiddler. Jest to proxy służące do monitorowania komunikacji klient-serwer, posiadające również możliwość modyfikacji wysyłanych przez przeglądarkę żądań.

Do testów (sprawdzałem na .NET Framework 3.5, IE7 i Fiddler 2.2.4.2 beta) użyjemy prostej strony zawierającej TextBox i Button:

<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" MaxLength="5"></asp:TextBox>
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" />

Jak widzisz maksymalna długość tekstu ograniczona jest (pozornie) do 5 znaków. Uruchom przygotowaną stronę i wypełnij pole tekstowe np. pięcioma literami "a".

Teraz uruchom Fiddlera (menu Narzędzia | Fiddler2) i ustaw automatyczne przerwanie (breakpoint) na requestach przeglądarki naciskając klawisz F11. W pasku stanu powinna pojawić się czerwona ikona z symbolem pauzy:

Po ustawieniu przerwań powróć na stronę testową i naciśnij przycisk by spowodować postback. POST towarzyszący naciśnięciu przycisku zostanie wyłapany przez Fiddlera (jeśli Fiddler nie przechwytuje ruchu przeczytaj uwagę na końcu tekstu). W oknie widocznym po lewej stronie kliknij w ostatni request (oznaczony czerwoną ikoną). Teraz możesz dowolnie zmodyfikować dane wysyłane na serwer.

W prawej części okna wybierz zakładkę "Inspectors". Następnie wybierz przycisk "WebForms" (przy pomocy tej opcji najłatwiej modyfikować pola formularzy). Czy widzisz w sekcji "Body" pole "TextBox1" z prowadzonym przez Ciebie pięcioliterowym tekstem? Dopisz do niego dowolne litery i naciśnij zielony przycisk "Run to Completion" by wznowić normalną komunikację przeglądarki z serwerem WWW.

Co stało się po przeładowaniu strony? Pole tekstowe posiada teraz tekst dłuższy od dopuszczalnego! Znaczy to, że infrastruktura ASP.NET nie sprawdza długości pola - po prostu aktualizuje właściwość Text:

* Istnieje prosty trik umożliwiający Fiddlerowi przechwytywanie ruchu na stronie z adresem localhost. Dodaj kropkę po słowie "localhost" i przeładuj stronę tak by jej adres wyglądał np. tak: http://localhost.:7913/Test

Debug oraz Release a wydajność kodu korzystającego z Microsoft AJAX Framework

Istnieje kilka powodów, dla których nie powinno się umieszczać aplikacji ASP.NET w środowisku produkcyjnym z ustawieniem <compilation debug=”true”/> (czytaj…). Wbrew pozorom prędkość wykonywania instrukcji kodu po stronie serwera nie stanowi bardzo istotnego problemu. Inaczej jednak wygląda sytuacja po stronie klienta - gdy nasza aplikacja korzysta z javascriptowej biblioteki Microsoft AJAX Framework. Wówczas ustawienie Release/Debug* ma ogromny wpływ na szybkość wykonywania kodu aplikacji!

Doskonale widać to na przykładzie poniższej pętli, korzystającej z funkcji startsWith dostarczanej wraz z częścią kliencką pakietu ASP.NET AJAX.

for (var i = 0; i < 10000; i++) {
  'xxx'.startsWith('abc');
}

Pętla ta wykonuje się ok. 5 razy wolniej gdy używana jest wersja debug biblioteki JavaScript!  Czasy gdy JS był używany do wyświetlania alertów dawno minęły. Teraz gdy aplikacje webowe mogą posiadać tysiące linii kodu wykonywanego po stronie klienta, tak wielka różnica wydajnościowa może być sporym problemem (zwłaszcza gdy przeglądarka zgłosi komunikat o wolnym działaniu skryptu na stronie).

Skąd bierze się różnica w szybkości działania? Wynika ona z tego, że kod JavaScript opracowany przez Microsoft dla potrzeb tworzenia aplikacji ajaxowych, dostarczany jest w dwóch wersjach. Wersja, która jest wykorzystywana w trybie Debug, zawiera bloki kodu znacznie ułatwiające rozwijanie aplikacji – np. sprawdzają one ilość i typy parametrów podawanych w wywołaniu funkcji. Wersja dostarczana do przeglądarki w trybie Release nie zawiera tego rodzaju udogodnień – przez co skrypt wykonuje znacznie mniej pracy i działa szybciej.

Oto kod wykonywany przy wywołaniu metody startsWith w trybie Release (w celu ograniczenia wielkości plików pobieranych przez przeglądarkę kod nie zawiera komentarzy i zbędnych białych znaków):

String.prototype.startsWith=function(a){return this.substr(0,a.length)===a};

A to kod z trybu Debug:

String.prototype.startsWith = function String$startsWith(prefix) {
  /// <summary locid="M:J#String.startsWith" />
  /// <param name="prefix"></param>
  /// <returns type="Boolean"></returns>
  var e = Function._validateParams(arguments, [{
    name: "prefix",
    type: String
  }]);

  if (e) throw e;

  return (this.substr(0, prefix.length) === prefix);
}

Widzisz wywołanie funkcji _validateParams? Korzysta ona z kilku innych funkcji – łącznie kod walidujący parametry ma 155 linii (w wersji 3.5.30729.196 pliku MicrosoftAjax.debug.js).

Function._validateParams = function Function$_validateParams(params, expectedParams) {
  var e;
  e = Function._validateParameterCount(params, expectedParams);

  if (e) {
    e.popStackFrame();
    return e;
  }

  for (var i = 0; i < params.length; i++) {
    var expectedParam = expectedParams[Math.min(i, expectedParams.length - 1)];
    var paramName = expectedParam.name;

    if (expectedParam.parameterArray) {
      paramName += "[" + (i - expectedParams.length + 1) + "]";
    }

    e = Function._validateParameter(params[i], expectedParam, paramName);

    if (e) {
      e.popStackFrame();

      return e;
    }
  }

  return null;
* Domyślnie, to jaka wersja biblioteki JavaScript ASP.NET AJAX zostanie użyta, zależy od ustawienia atrybutu debug w elemencie configuration/system.web/compilation w pliku Web.config. Tryb emisji skryptów można jednak zmienić ustawiając atrybut ScriptMode kontrolki ScriptManager na Release lub Debug. Ustawienie to ma wyższy priorytet niż ustawienie w konfiguracji aplikacji.